privacy

Data protection

You are here: Home - Data protection

EJOT® Kwaliteit verbindt

DATA PROTECTION NOTICE 1
EJOT BENELUX BVBA

1 Deze Privacy Notice werd opgesteld in samenwerking met de Confederatie Bouw en het advocatenkantoor Schoups, www.schoups.be


 1. INLEIDING
Ejot Benelux bvba, met maatschappelijke zetel te Bornem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0439369715, hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.
Wij willen u door middel van deze Data Protection Notice informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vragen dat u deze Data Protection Notice aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.
Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.


2. TOEPASSINGSGEBIED
Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.


3. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN HAAR VERBINTENISSEN
Ejot Benelux bvba, met maatschappelijke zetel te Bornem en met ondernemingsnummer BE0439369715, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.
Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.


4. PERSOONSGEGEVENS 
Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mail-adres, telefoon-en gsm-nummer). Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens bezorgt. Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking ervan.


5. VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND 
5.1 Klantgegevens
In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

5.2 Gegevens van leveranciers en onderaannemers
Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing). Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

5.3 Gegevens van personeel
Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers.

5.4 Andere gegevens
Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.


6. DUUR VAN DE VERWERKING
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.
Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.


7. RECHTEN
In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

- Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
- Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

- Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

- Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

- Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

- Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.


U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot Ejot Benelux bvba. De contactpersoon hiervoor is: de mevrouw Annemieken Van Havermaet met contactgegevens: +32 (0)3 740 79 70 of avanhavermaet@ejot.be.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.


8. DOORGIFTE AAN DERDEN
Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor evenals door de overheid. Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.
De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.


9. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN
Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan Ejot Benelux bvba aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.


10. TOEGANG DOOR DERDEN
Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Data Protection Notice.


11. NOG VRAGEN?
Indien u na het lezen van deze Data Protection Notice verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met Ejot Benelux bvba. De contactpersoon hiervoor is: de mevrouw Annemieken Van Havermaet met contactgegevens: +32 (0)3 740 79 70 of avanhavermaet@ejot.be.
 

Data Privacy Statement EJOT
Status 25.05.2018

First of all, EJOT thanks you for your interest in our company website. Also during the use of our inter-net presence, the protection of your personal data is important to us. Personal data is all data personal-ly relating to you, for example name, address, e-mail address. With the following information, we would like to inform you about the nature, use, purpose and limitation of the data processing. EJOT assures that our collection and use of your data is carried out in accordance with the relevant data pro-tection regulations.


1. Controller
The controller responsible for the collection, processing and use of your data in the meaning of Art. 4 no. 7 GDPR can be found in the imprint.


2. Delimitation of the area covered by the data privacy statement
EJOT websites may lead to third party websites (such as social networks) that are not explicitly covered by this data privacy statement.


3. Information on processing of data outside the European Union (EU) and the European Econom-ic Area (EEA)
All servers used by EJOT are located within the European Union. An exception to this may exist when using "Google Analytics" (see below "10. Use of web analysis tools").


4. Nature, scope and purpose of the collection and use of personal data
Collection
By default, EJOT collects data when you use our website. In the case of merely informative use of the website, which means that you do not register or otherwise provide us with information, we collect the personal data that your browser transmits to our server. If you wish to view our website, we collect the following data that is technically necessary for us to display our website and to ensure stability and security:
- IP address
- date and time of the request
- time zone difference to Greenwich Mean Time (GMT)
- content of the requirement (concrete page)
- access status / HTTP status code
- each transmitting amount of data
- website from which the request comes
- browser
- operating system and its interface
- language and version of the browser software
From these data, however, we cannot draw conclusions about persons. Further personal data will only be stored if your consent has been obtained or if this information is necessary in the context of a regis-tration, a raffle or a contract execution.

Use
All personal data collected on the EJOT website are used exclusively for the technical administration of the website, individual support, customer administration, and for the marketing and dispatch of or-dered goods and newsletters, and in particular only to the extent necessary. Your data are supposed to help us to continually improve our websites and make their use as easy as possible. All data are treated strictly confidential. Governmental or administrative orders may result in the disclosure of personal data to public authorities and government agencies to the extent of legal obligations. Disclosure to third parties takes only place to partner companies and service providers, as far as this is contractually mandatory for us and then only to the extent necessary. This concerns, for example, the operation of the website or the processing of orders. In the event of the disclosure of personal data, partner com-panies and service providers are carefully selected and commissioned by us, are bound by our instruc-tions, are subject to regular controls and are committed to confidentiality. To the extent necessary, contracts for data processing are concluded with them in accordance with data protection regulations.


5. Use of our e-shops (as far as this is offered on the website)
If you want to order in our e-shops, it is necessary for the conclusion of the contract that you create a customer account and provide your personal data, which we need for the execution of your order. Mandatory information required for the execution of the contracts, such as company, first and last name, e-mail address and phone number are marked separately. Further information is voluntary. We process the data provided by you to process your order. For this purpose we can pass on your payment data to our house bank and the shipping address to a logistics company. The legal basis for this is Art. 6 para. 1 sentence 1 point (b) GDPR. Due to commercial and tax regulations, we are obliged to store your address, payment and order data for a period of ten years.


6. CAD & more (as far as this is offered on the website)
EJOT maintains the online service area "CAD & more" for customers of the EJOT industrial division. In order to use it, you must first register and be activated by us. Since trustworthy information is commu-nicated to you, we must first verify your identity. Mandatory entries such as salutation, e-mail address, first name, last name, phone number and company are necessary. While you are logged in, you tell us which files you download and which calculations you execute. So our sales force is in the position to support you optimally.


7. Newsletter (as far as this is offered on the website)
To stay up to date on EJOT, you can subscribe to a free newsletter on our website. To register for our newsletter, we use the so-called double-opt-in-procedure. This means that after you have registered, we will send you an e-mail to the e-mail address specified in which we ask you to confirm that you wish to receive the newsletter. In addition, we store your used IP addresses and times of the registration and confirmation. The purpose of the procedure is to prove your registration and, if necessary, to inform you about possible misuse of your personal data.

The data provided in the newsletter registration will only be used for the administration of the newslet-ter if you do not agree to any further use. The legal basis is Art. 6 para. 1 sentence 1 point (a) GDPR. There is also a revocation right of consent to data use in connection with the newsletter. You can do this at your own option by clicking on the "unsubscribe newsletter" button in the newsletter itself or send an e-mail to datenschutz@ejot.com or dataprotection@ejot.com.

We evaluate the user behavior within the newsletter sent by us according to the data protection regula-tions and receive among other things receipt and read confirmation as well as information about links, which are clicked in our newsletter like number of clicks, date and time.


8. Contact by e-mail or by contact form (as far as this is offered on the website)
To get in contact with EJOT, you can write us an e-mail or send us your contact details in the corre-sponding contact form. These are used exclusively to contact you and to discuss your requests or con-cerns.

If you send us an application by e-mail, we will treat the data we received by you in strict confidence and process them to the extent necessary. Should you get the job, we will continue to save the fur-thermore required data such as first name, last name and date of birth. Should we decide against you, your data will be deleted after a reasonable period of time according to the data protection regula-tions, unless you agree to be included in our talent pool.


9. Use of cookies
When you use our website, cookies are stored on your computer. Cookies are small text files that are stored by you and that give us certain information. Cookies cannot run programs or transfer viruses to your computer. They serve to make the internet offer more user-friendly and effective overall.

This website uses the following types of cookies, whose scope and operation are explained below:
- Transient cookies: Transient cookies are automatically deleted when you close the browser. These include in particular session cookies. These store a so-called session ID, with which vari-ous requests from your browser can be assigned to the shared session. This will allow your computer to be recognized when you return to our website. The session cookies are deleted when you log out or close the browser.
- Persistent cookies: Persistent cookies are automatically deleted after a specified period, which may differ depending on the cookie. You can delete cookies in the security settings of your browser at any time.

You can configure your browser settings according to your wishes and, for example, refuse to accept third-party cookies or all cookies. Please be aware that you may not be able to use all functions of this website.

Please also note the information on cookies below "10. Use of web analysis tools ".

 
10. Use of web analysis tools
This website uses Google Analytics, a web analysis tool provided by Google Inc. ("Google"). Google Analytics uses so-called "cookies", text files that are stored on your computer and that allow an analy-sis of your use of the website. The information generated by the cookie about your use of this website is usually transmitted to a Google server in the USA and stored there. Please note that on this website we use the function "Activation of IP anonymisation" (so-called IP-masking) by adding the code "anon-ymizelp", so that your IP address is shortened by Google within member states of the European Union (EU) or other contracting states to the Agreement on the European Economic Area (EEA). Only in ex-ceptional cases the full IP address will be sent to a Google server in the USA and shortened there. On behalf of EJOT as the operator of this website, Google will use this information to evaluate the use of the website, to compile reports on the website activities and to provide further services related to web-site and internet usage to EJOT.

The IP address provided by your browser in the context of Google Analytics will not be merged with other Google data.

You can prevent the storage of cookies by a corresponding setting of your browser software. We point out, however, that in this case you may not be able to use all the functions of this website in full. In addition, you may prevent the collection of the data generated by the cookie and related to your use of the website (including your IP address) to Google and the processing of these data by Google by down-loading and installing the browser plug-in available at the following link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

We use Google Analytics to analyze and regularly improve the use of our website. With the statistics gained we can improve our offer and make it more interesting for you as a user. For the exceptional cases in which personal data are transferred to the USA, Google has submitted to the EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-us-Framework. The legal basis for the use of Google Analyt-ics is Art. 6 para. 1 sentence 1 point (f) GDPR.


11. Use of social plugins 
EJOT currently uses no social plugins.


12. Information about and explanation of safeguards
EJOT strives to protect your data collected by us against any kind of influence, such as accidental or intentional manipulation, loss, destruction or access by unauthorized persons. We implement technical and organisational measures that we adapt to the state of the art. Furthermore, all employees and other vicarious agents are obliged to maintain data secrecy.


13. Your rights
You have the following rights with respect to your personal data:
- right of access (Art. 15 GDPR)
- right to rectification (Art. 16 GDPR) or right to erasure (Art. 17 GDPR)
- right to restriction of processing (Art. 18 GDPR)
- right to data portability (Art. 20 GDPR)
- right to object (Art. 21 GDPR)
Upon request, EJOT will provide you with information as to whether and which personal data we have collected about you, in accordance with the applicable statutory provisions. We always strive for a current and error-free data collection. If, despite our efforts to ensure that the data is accurate and up-to-date, incorrect information has been collected by EJOT, we will correct it as soon as possible upon request. You can send your applications to the following e-mail address:
datenschutz@ejot.com or dataprotection@ejot.com

You also have the right according to Art. 77 GDPR to complain about our processing of your personal data to a data protection supervisory authority, in particular in the member state of your place of resi-dence, your place of work or the place of the alleged infringement.


14. Change of the data privacy statement
In relation to the progress of data processing and the associated legal changes, we are obliged to adapt this data privacy statement from time to time. Please always note the current version of our data priva-cy statement.


15. Reachability of the data protection officer
If you have any questions, suggestions or complaints regarding the data protection related to EJOT and the websites used by EJOT, please contact our data protection officer:

Group data protection officer
EJOT Group
Im Herrengarten 1
57319 Bad Berleburg – Germany
datenschutz@ejot.com
dataprotection@ejot.com

 

 

 

 

Begin van de paginaPagina afdrukken

EJOT - The Quality Connection - This statement captures the Group's ethos. On one hand, it reflects
the uncompromising efforts made to achieve the highest possible levels of product quality. On the other
hand, it underlines that, technical standards aside, the human aspects, both inside and outside
the company, are just as important.