Terms and Conditions

You are here: Home - Terms and Conditions

EJOT® Kwaliteit verbindt

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN EJOT BENELUX BVBA

1. Toepasselijkheid van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ondernemingen, waaronder o.a. publiek – en privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen.
b. De offertes van, bestellingen aan, leveringen en prestaties door EJOT BENELUX BVBA (hierna “EJOT” genoemd) ten opzichte van klanten worden uitsluitend beheerst door deze voorwaarden, behoudens schriftelijke afwijkingen. EJOT aanvaardt geen voorwaarden van klanten, tenzij EJOT deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
c. Naast deze algemene voorwaarden kunnen EJOT en klanten bijzondere voorwaarden overeengekomen zijn, zoals o.a. (niet-limitatief): afgesproken specificaties, tekeningen, beschrijvingen, normen, vertrouwelijkheids- en complianceovereenkomsten en overige stukken. Deze algemene voorwaarden zijn dan tevens van toepassing, behoudens indien en voor zover deze bijzondere voorwaarden ervan afwijken.
d. Huidige voorwaarden gelden ook voor alle toekomstige bestellingen en contractuele betrekkingen tussen EJOT en haar klanten, voor zover er ter zake niets anders overeengekomen werd.
e. Mocht een bepaling van deze voorwaarden en van de respectievelijke aanvullende overeenkomsten ongeldig blijken of worden, dan zal dit geen afbreuk doen aan de geldigheid van de rest van de voorwaarden/overeenkomst.

2. Offerte, overeenkomst en prijzen
a. Offertes van EJOT zijn, behoudens andersluidende vermelding, drie maanden geldig en worden opgemaakt op basis van de door de klant verstrekte gegevens, waarbij EJOT niet aansprakelijk is voor foutieve gegevens verstrekt door de klant.
b. De overeenkomst met EJOT komt slechts tot stand nadat EJOT de bestelling van de klant schriftelijk (via fax, e-mail) heeft bevestigd, dan wel indien de klant de offerte van EJOT integraal en zonder wijziging of voorbehoud schriftelijk bevestigt. Handelsvertegenwoordigers van EJOT hebben geen recht om overeenkomsten af te sluiten in naam en voor rekening van EJOT. Eventuele mondelinge afspraken moeten steeds schriftelijk bevestigd worden.
c. De prijs omvat enkel de uitdrukkelijk vermelde goederen en materialen, met uitsluiting van montage of plaatsing. EJOT is gerechtigd haar prijzen aan te passen middels en onmiddellijk na een schriftelijke kennisgeving, indien de productiekost toeneemt in de periode tussen het plaatsen van de bestelling en de levering van de goederen.
d. De prijzen vermeld op offertes, in prijslijsten en facturen zijn af magazijn in EURO (€) en exclusief BTW en exclusief andere taksen of belastingen, vracht- en verpakkingskosten en verzekering, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De leveringen zijn “franco magazijn” van de klant voor bestellingen vanaf 500,00 EURO netto. Bij bestellingen met een waarde kleiner dan 500,00 EURO worden de effectief ontstane vrachtkosten aangerekend. Bij bestellingen voor een bedrag kleiner dan 250,00 EUR (excl. BTW) wordt een administratief forfait aangerekend van 10,00 EUR (excl. BTW).
e. Afbeeldingen afgebeeld en informatie weergegeven in catalogi, brochures of op de website zijn louter informatief.

3. Prototypes en productiemiddelen
a. Voor zover er ter zake niets anders overeengekomen werd, worden de productiekosten van prototypes en productiemiddelen (werktuigen, vormen, sjablonen, enz.) los van de te leveren goederen gefactureerd. Dit geldt ook voor de productiemiddelen die als gevolg van slijtage vervangen dienen te worden.
b. Indien de klant, tijdens de tijd die nodig is voor de realisatie van de prototypes of productiemiddelen, de samenwerking opschort of beëindigt, zonder dat hij EJOT daartoe een gegronde reden gegeven heeft, zijn alle tot dan toe ontstane kosten voor zijn rekening.
c. De productiemiddelen blijven minstens tot aan de afhandeling van de leveringsovereenkomst in het bezit van EJOT, ook al heeft de klant ze inmiddels betaald. De klant heeft pas het recht om de overhandiging van de productiemiddelen te eisen, wanneer er over het tijdstip van hun vrijgave een akkoord bereikt kon worden en de klant zijn contractuele verplichtingen volledig nagekomen is.

4. Levering
a. Leveringsdata opgegeven door EJOT zijn slechts indicatief.
b. EJOT kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de leveringen en garantie die het gevolg zijn van overmacht of vreemde oorzaak. Dat geldt ook wanneer deze gebeurtenissen zich op een moment zouden voordoen waarop EJOT al in verzuim verkeert.  Onder overmacht wordt bijvoorbeeld (niet-limitatief) verstaan : staking, arbeidsconflicten, oorlog, oproer, mobilisatie, epidemie, ziekte, brand, overheidsmaatregelen, verandering van transporttarieven, douanetarieven, overheidsmaatregelen in het algemeen, te late levering door de leverancier, staking bij de leverancier, faillissement van de leverancier, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, vernieling van de machines, weersomstandigheden, en andere onvoorzienbare, onvermijdelijke en zwaarwegende gebeurtenissen.
c. In voorkomend geval wordt de leveringstermijn verlengd met de duur van de vertraging. Een overschrijding van de leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot het vorderen van enige schadevergoeding, van welke aard ook.
d. Indien werd overeengekomen dat EJOT zal instaan voor de verzending of indien de klant de goederen niet komt afhalen binnen de bepaalde termijn, mag EJOT zelf het transportmiddel en de transportroute kiezen.
e. EJOT mag gedeeltelijk leveringen verrichten en de klant is gehouden deze gedeeltelijke leveringen in ontvangst te nemen en te betalen.
f. Productiegerelateerde meer- of minderleveringen gelden als toegestaan, voor zover ze de tolerantiegrens van 10 procent van de hoeveelheid van de totale opdracht niet overschrijden. De totale prijs zal in dat geval aangepast worden in functie van de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid.

5. Overdracht van risico
Vanaf het vertrek uit onze magazijnen draagt de klant alle risico’s met betrekking tot de verkochte goederen, zelfs indien het vervoer niet door hem wordt uitgevoerd.

6. Garantie en garantieverplichting
a. De garantieperiode voor alle gebreken bedraagt 10 (tien) jaar, onverminderd dwingende rechtsbepalingen of bepalingen van openbare orde en onder voorbehoud van de hierna volgende bepalingen. De garantieperiode neemt een aanvang op de datum van vertrek uit onze magazijnen.
b. Zichtbare gebreken, evenals niet-conforme leveringen (hierin begrepen onvolledige leveringen) dienen onmiddellijk na de levering, per aangetekende brief aan EJOT te worden gemeld, met nauwkeurige opgave van de klacht, bij gebreke waarvan de levering als conform wordt beschouwd en de goederen als in perfecte staat ontvangen. Dit vermoeden van conformiteit geldt eveneens indien de klant de goederen in gebruik heeft genomen of laten nemen, verkocht, bewerkt of verwerkt. Tekorten van minder dan 2% worden niet als gebrek beschouwd. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk na ontdekking ervan per aangetekend schrijven te worden gemeld, met nauwkeurige opgave van de klacht en afdoende gedocumenteerd a.h.v. bewijskrachtige stukken (foto’s, monsters, …), samen met een kopie van de factuur. De koper verbindt er zich bovendien toe een eventuele rechtsvordering wegens verborgen gebreken in te stellen binnen de drie maanden na ontdekking ervan, beide op straffe van verval.
EJOT moet de kans krijgen om de gesignaleerde gebreken vast te stellen. Afgekeurde goederen moeten op eerste verzoek van EJOT meteen teruggestuurd worden naar EJOT; EJOT zal de transportkosten daarbij voor haar rekening nemen, indien blijkt dat de goederen terecht afgekeurd werden.
c. De garantie van EJOT kan slechts worden ingeroepen indien aan de hierna vermelde voorwaarden is voldaan : (i) het gebrek maakt de materialen in belangrijke mate ongeschikt voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn of voor een bijzonder gebruik dat in de bijzondere verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk wordt vermeld; (ii) de materialen werden deskundig, volgens de handleidingen en instructies en volgens de regels van de kunst geselecteerd, gemonteerd, geplaatst, gedemonteerd en/of gerepareerd; (iii) de materialen worden in normale omstandigheden gebruikt, (iv) de functie van het gebouw waarvoor de materialen werden aangewend, is ongewijzigd gebleven.
Indien afgesproken werd om de goederen zonder voorafgaande proefmonsteronderzoek af te nemen, is een klacht wegens gebreken die de klant bij een zorgvuldige afneming of voorafgaand proefmonsteronderzoek had kunnen vaststellen, uitgesloten.
d. Indien aan al deze voorwaarden is voldaan en de klacht (na een redelijke onderzoekstermijn voor EJOT) gegrond wordt bevonden, verbindt EJOT zich er toe de gebrekkige goederen te herstellen of te vervangen door nieuwe of een creditnota te versturen aan de klant, onverminderd het recht van EJOT om de vervanging te weigeren op grond van artikel 6.g. De klant kan in geen geval andere aanspraken maken dan deze (vervanging met uitsluiting van elke schadevergoeding). Indien EJOT deze verplichtingen niet of niet volgens de gesloten overeenkomt binnen een gepaste termijn nakomt, kan de klant EJOT schriftelijk nog een laatste redelijke termijn toekennen, waarbinnen EJOT haar verplichtingen alsnog dient na te komen. Na afloop van een dergelijke termijn zonder resultaat kan de klant een korting op de prijs verlangen of de overeenkomst beëindigen.
e. De klant mag niet zelf de gebrekkige goederen of werken vervangen of herstellen en kan deze evenmin door een derde laten vervangen of herstellen, tenzij na toestemming van EJOT of na rechterlijke machtiging. Dergelijke vervanging of herstelling gebeurt steeds op risico en kosten van de klant.
f. Garanties inzake geschiktheid en houdbaarheid moeten uitdrukkelijk schriftelijk en in detail als zodanig aangegeven worden.
g. De verplichting tot vervanging is uitgesloten, indien de klant aan zijn kant zijn aansprakelijkheid ten overstaan van zijn afnemer op doeltreffende wijze beperkt heeft. Daarbij zal de klant zich inspannen om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen in juridisch toegestane mate ook ten gunste van EJOT als leverancier te bedingen.

7. Terugname van goederen
Terugname van goederen (zonder gebreken) in de originele, onbeschadigde en niet aangebroken verpakkingen kan enkel mits voorafgaand schriftelijk akkoord van EJOT en mits aftrek van 25% op de nettowaarde van de goederen. De verzendingskosten zijn steeds ten laste van de klant. Van deze regeling zijn uitgesloten speciaal geproduceerde en/of gelakte of gekleurde goederen.

8. Annuleringen, ontbinding en beëindiging van de overeenkomst
a. De klant die zijn bestelling annuleert, weigert de materialen in ontvangst te nemen, of lastens wie de overeenkomst ontbonden wordt verklaard (door EJOT of door de bevoegde rechtbank), is, behoudens ingeval van bewezen overmacht, in voorkomend geval 14 dagen na aangetekende aanmaning daartoe, een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van de bestelling, onverminderd het recht van EJOT om de werkelijke schade terug te vorderen, indien deze meer bedraagt. In geval van op maat gemaakte materialen dient de klant de volledige kostprijs van de bestelling te betalen als forfaitaire schadevergoeding, opnieuw onverminderd het recht van EJOT om de werkelijke schade terug te vorderen, indien deze meer bedraagt.
b. Indien de overeenkomst werd aangegaan voor onbepaalde duur of indien de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan 6 maanden (langetermijncontracten) kunnen beide contractspartijen de overeenkomst op elke moment opzeggen, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van drie (3) maanden.
c. Bij onrechtmatig handelen van de contractant, en in het bijzonder bij niet-betaling, is EJOT gerechtigd om na de klant in gebreke te hebben gesteld, de overeenkomst te ontbinden.
d. EJOT heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen indien ten aanzien van de klant een verzoek tot een insolventieprocedure wordt ingeleid of indien de klant in vereffening wordt gesteld.

9. Aansprakelijkheid
Onverminderd de wettelijke bepalingen van openbare orde of van dwingend recht kan EJOT niet aansprakelijk gesteld worden voor:
a. toevallige schade of schade ten gevolge van overmacht (zie art. 4.b);
b. schade veroorzaakt door onaangepast en/of onoordeelkundig gebruik en/of gebrek aan onderhoud door de klant of één van diens aangestelden, werknemers of lasthebbers;
c. schade veroorzaakt door een fout, opzettelijk of niet, of een nalatigheid van een derde, of van de klant of één van diens aangestelden, werknemers of lasthebbers;
d. schade veroorzaakt door een fout of een nalatigheid van één van haar eigen aangestelden, werknemers of lasthebbers.
EJOT is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse en/of onvoorzienbare schade, zoals (niet-limitatief) inkomstenderving, winstderving, productieverlies, personeelskosten. EJOT is niet aansprakelijk voor schade aan derden en is niet gehouden tot enige vrijwaring van de klant tegen eventuele schadevergoedingen, zelfs ingeval van zware fout. De schadevergoeding waartoe EJOT eventueel zou gehouden zijn op grond van deze overeenkomst, is beperkt tot de prijs van de goederen, met een absoluut maximum van 25.000,00 EUR.
e. Voormelde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij opzet, grove nalatigheid van de wettelijke vertegenwoordigers of het leidinggevend personeel van EJOT, noch bij een door schuld veroorzaakte inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.  Bij een door schuld veroorzaakte inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen is EJOT alleen aansprakelijk – behalve wanneer er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de wettelijke vertegenwoordigers of het leidinggevend personeel van EJOT – voor rechtstreekse en redelijkerwijs voorzienbare schade.
f. Mocht de klant wensen gebruik te maken van bovenstaande bepalingen ten aanzien van EJOT, dan zal hij EJOT hierover onverwijld en uitvoerig informeren en raadplegen. Hij moet EJOT daarbij ook de gelegenheid bieden om het respectieve schadegeval te onderzoeken. Over de te treffen maatregelen, in het bijzonder bij schikkingsonderhandelingen, zullen de EJOT en de klant in dat geval onderling overleg plegen.
g. Voor zover de aansprakelijkheid van EJOT uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de functionarissen, werknemers, medewerkers, wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers van EJOT.

10. Eigendomsvoorbehoud, netting en andere rechten van EJOT
Zolang alle aan EJOT verschuldigde bedragen, van welke aard en op grond van welke oorzaak ook, niet tijdig en volledig (hoofdsom, eventuele intresten, schadebeding en eventuele gerechtskosten) werden betaald door de klant en zolang de klant niet heeft voldaan aan andere van diens contractuele verplichtingen :
a. blijven de goederen eigendom van EJOT; de klant zal de onbetaalde goederen op eerste verzoek ter beschikking stellen van EJOT en machtigt EJOT nu al de goederen terug te(doen) nemen en daartoe de plaats van opslag te betreden; zulks geldt ook indien de goederen reeds geïncorporeerd of vastgemaakt werden; tekeningen en omschrijvingen van producten door EJOT blijven te allen tijde eigendom van EJOT.
Het terugnemen van de goederen door EJOT betekent ook dat EJOT de overeenkomst ontbindt. Eenmaal de goederen zijn teruggenomen, heeft EJOT ook het recht om diezelfde goederen te gelde te maken. De opbrengst van een dergelijke tegeldemaking zal daarbij verrekend worden met de schulden van de klant – na aftrek van de tegeldemakingskosten.
b. is EJOT, ook na samenloop, gerechtigd zich te beroepen op schuldvergelijking tussen bedragen die partijen, om welke reden en op grond van welke oorzaak ook, verschuldigd zouden zijn aan elkaar, en dit ten belope van het kleinste bedrag,
c. is de klant gehouden de goederen te verzekeren tegen brand-, ontploffings- en waterschade, evenals tegen diefstal; De klant is eveneens gehouden de goederen met zorg te behandelen.
d. is het de klant verboden de goederen in pand te geven, al dan niet in het kader van een pand op diens handelszaak, of op enige andere wijze te bezwaren;
e. draagt de klant hierbij alle vorderingen die hij heeft op derden aan EJOT over tot zekerheid van de betaling van alle aan EJOT verschuldigde bedragen, van welke aard en op grond van welke oorzaak ook;
f. is EJOT zonder kennisgeving aan de klant gerechtigd de levering van eender welke andere bestelling op te schorten, ook al maakt deze bestelling deel uit van een andere overeenkomst;
g. is EJOT, na het verstrijken van de vervaldag en onverminderd het recht van EJOT om betaling te vorderen van de facturen, gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst te vorderen of te verklaren lastens de klant. Niet-betaling van één of meerdere facturen gedurende een periode van meer dan 14 dagen na de vervaldag wordt door partijen uitdrukkelijk beschouwd als een ernstige wanprestatie in de zin van artikel 1184 B.W.

11. Betaling
a. De facturen van EJOT, ook die voor deelleveringen, zijn, behoudens andersluidend beding, betaalbaar ter maatschappelijke zetel van EJOT, op het rekeningnummer BE17 2930 2431 4521, zulks binnen de 30 dagen na factuurdatum. Bij contante betaling (d.w.z. creditering van de bankrekening van EJOT binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum) mag de koper een betalingskorting aftrekken van 2% op het netto bedrag zonder BTW, voor zover de andere facturen van EJOT op dat ogenblik alle tijdig betaald zijn.
b. EJOT is gerechtigd betalingen van de klant eerst aan te rekenen op de oudste openstaande schulden (met inbegrip van intresten, conventionele schadevergoedingen en eventuele andere vergoedingen die deze op grond van andere openstaande schulden verschuldigd is aan EJOT en kosten).
c. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling:
- een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de intrestvoet onder de Wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties, doch met een minimum van 10% per jaar, en dit vanaf de vervaldag, berekend van dag tot dag;
- een forfaitair schadebeding verschuldigd van 15% van de gefactureerde prijs, met een minimum van 125 EUR; dit schadebeding dekt niet de kosten verbonden aan de invordering zelf.
d. Schuldvergelijking door de klant is uitgesloten. Evenmin kan de klant enig retentierecht uitoefenen op onbetaalde goederen.
e. Mocht EJOT deels verkeerde goederen geleverd hebben, zonder dat dit betwist wordt, dan is de klant nog steeds verplicht om de betaling van het niet-foutieve deel van de levering te verrichten, tenzij een gedeeltelijke levering voor hem onbruikbaar is.
f. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag, is EJOT gerechtigd, na schriftelijke ingebrekestelling van de klant, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

12. Intellectueel eigendomsrecht
EJOT behoudt zich alle eigendoms- en auteursrechten ten aanzien van afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en overige stukken voor. Dat geldt ook voor alle schriftelijke stukken die als ‘vertrouwelijk’ bestempeld werden. Voor elke overdracht ervan aan een derde heeft de klant de voorafgaande en schriftelijke toestemming van EJOT nodig.
 
13. Vertrouwelijkheid
a. Het is de klant verboden om alle niet-openbare commerciële en technische stukken (met inbegrip van o.a. voorbeelden, modellen, tekeningen, sjablonen, soortgelijke goederen en gegevens) en alle niet-openbare kennis die hij uit de zakelijke band met EJOT zou verwerven, te gebruiken voor andere dan de samen nagestreefde doelstellingen. Hij zal deze stukken en kennis even zorgvuldig geheimhouden ten overstaan van derden, als zijn eigen stukken en kennis, indien EJOT deze als vertrouwelijk bestempeld heeft of als EJOT er duidelijk belang bij heeft dat deze vertrouwelijk blijven.
b. Het vermenigvuldigen van zulke stukken is alleen met het oog op het door de contractspartijen beoogde gebruik in het kader van de bedrijfsbehoeften en conform de auteursrechtelijke bepalingen toegestaan.
c. Deze vertrouwelijkheidsverplichting begint te lopen zodra er stukken of kennis ontvangen werd en eindigt 5 jaar na afloop van de zakelijke band.
d. Deze vertrouwelijkheidsverplichting geldt niet voor stukken en kennis die algemeen bekend zijn of die bij ontvangst ervan de klant al bekend waren zonder dat hij tot enige geheimhouding ter zake verplicht was, of die achteraf bezorgd werden door een hiertoe gemachtigde derde, of die door de ontvangende contractant ontwikkeld werden zonder gebruik van geheim te houden stukken of kennis van EJOT.
e. De klant mag alleen met voorafgaande en schriftelijke toestemming van EJOT het bestaan van de zakelijke band tussen EJOT en de klant in zijn publiciteit vermelden.

14. Privacy
EJOT verwerkt de persoonsgegevens van de klant. Voor meer informatie omtrent de verwerking van deze persoonsgegevens verwijst EJOT naar haar privacy policy, welke te vinden is op haar website.

15.  Kennisgevingen
Partijen verbinden zich ertoe om elkaar meteen op de hoogte te brengen van risico’s op inbreuken en vermeende inbreuken op beschermende rechten en toepassingen van beschermende rechten waarvan zij weet zou krijgen en elkaar de gelegenheid te bieden om de respectieve vorderingen in goed overleg te weerleggen.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
a. Voor zover de overeenkomst niets ander bepaalt, geldt de maatschappelijke zetel van EJOT als de plaats van uitvoering.
b. De overeenkomst tussen EJOT en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht.
c. Elk geschil in verband met de geldigheid, de totstandkoming, de uitlegging, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst tussen EJOT en de klant behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Antwerpen, Afd. Mechelen (België).


Uitgave 06/2018

 

 

 

 

Begin van de paginaPagina afdrukken

EJOT - The Quality Connection - This statement captures the Group's ethos. On one hand, it reflects
the uncompromising efforts made to achieve the highest possible levels of product quality. On the other
hand, it underlines that, technical standards aside, the human aspects, both inside and outside
the company, are just as important.