Terms and Conditions

You are here: Home - Terms and Conditions

EJOT® Kwaliteit verbindt

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN EJOT BENELUX BVBA

1.Toepasselijkheid van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
De offertes van, bestellingen aan en leveringen door EJOT BENELUX BVBA (hierna “EJOT” genoemd) ten opzichte van klanten worden uitsluitend beheerst door deze voorwaarden, behoudens voorafgaande en schriftelijke afwijkingen.  EJOT aanvaardt geen voorwaarden van klanten.
2. Offerte, overeenkomst en  prijzen
a. Offertes van EJOT zijn, behoudens andersluidende vermelding, drie maanden geldig en worden opgemaakt op basis van de door de klant verstrekte gegevens, waarvoor EJOT geen enkele verantwoordelijkheid neemt.
b. De overeenkomst met EJOT komt slechts tot stand nadat EJOT de bestelling schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien de klant de offerte van EJOT integraal en zonder wijziging of voorbehoud schriftelijk bevestigt.  Handelsvertegenwoordigers van EJOT hebben geen handtekeningbevoegdheid.
c. De prijs omvat enkel de uitdrukkelijk vermelde goederen en materialen, met uitsluiting van montage of plaatsing.  EJOT is gerechtigd haar prijzen aan te passen middels en onmiddellijk na een schriftelijke kennisgeving, indien de productiekost toeneemt in de periode tussen het plaatsen van de bestelling en de levering van de goederen.  
d. De prijzen vermeld op offertes, in prijslijsten en facturen zijn af magazijn in EURO (€) en exclusief BTW, andere taksen of belastingen, vracht- en verpakkingskosten en verzekering.  De leveringen zijn “franco magazijn” van de klant voor bestellingen vanaf 500,00 EURO netto. Bij bestellingen met een waarde kleiner dan 500,00 EURO worden de effectief ontstane vrachtkosten aangerekend. Bij bestellingen voor een bedrag kleiner dan 250,00 EUR (excl. BTW) wordt een administratief forfait aangerekend van 10,00 EUR (excl. BTW).
e. Afbeeldingen afgebeeld en informatie weergegeven in catalogi, brochures of op de website zijn louter informatief. 
3. Leveringsperiode
a. Leveringsdata opgegeven door EJOT zijn slechts indicatief. 
b. EJOT kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de leveringen en garantie die het gevolg zijn van overmacht of vreemde oorzaak.  Onder overmacht wordt bijvoorbeeld (niet-limitatief) verstaan : staking, oorlog, lock-out, oproer, mobilisatie, epidemie, ziekte, brand, verandering van transporttarieven, douanetarieven, overheidsmaatregelen in het algemeen, te late levering door de leverancier, staking bij de leverancier, faillissement van de leverancier, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, vernieling van de machines, weersomstandigheden, enz..
c. In voorkomend geval wordt de leveringstermijn verlengd met de duur van de vertraging.  Een overschrijding van de leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot het vorderen van enige schadevergoeding, van welke aard ook. 
4. Overdracht van risico
Vanaf het vertrek uit onze magazijnen draagt de klant alle risico’s met betrekking tot de verkochte goederen, zelfs indien het vervoer niet door hem wordt uitgevoerd. 
5. Garantie en garantieverplichting
a. De garantieperiode voor alle gebreken bedraagt 10 (tien) jaar, onverminderd dwingende rechtsbepalingen of bepalingen van openbare orde.  De garantieperiode neemt een aanvang op de datum van vertrek uit onze magazijnen. 
b. Zichtbare gebreken, evenals niet-conforme leveringen (hierin begrepen onvolledige leveringen) dienen binnen de vijf (5) werkdagen na de levering per aangetekende brief aan EJOT te worden gemeld, met nauwkeurige opgave van de klacht, bij gebreke waarvan de levering als conform wordt beschouwd en de goederen als in perfecte staat ontvangen.  Dit vermoeden van conformiteit geldt eveneens indien de klant de goederen in gebruik heeft genomen of laten nemen, verkocht, bewerkt of verwerkt.  Tekorten van minder dan 2% worden niet als gebrek beschouwd.  Verborgen gebreken dienen uiterlijk 14 dagen na ontdekking ervan per aangetekend schrijven te worden gemeld, met nauwkeurige opgave van de klacht en afdoende gedocumenteerd a.h.v. bewijskrachtige stukken (foto’s, monsters, …), samen met een kopie van de factuur.  De koper verbindt er zich bovendien toe een eventuele rechtsvordering wegens verborgen gebreken in te stellen binnen de drie maanden na ontdekking ervan, beide op straffe van verval.
c. De garantie van EJOT kan slechts worden ingeroepen indien aan de hierna vermelde voorwaarden is voldaan : (i) het gebrek maakt de materialen in belangrijke mate ongeschikt voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn of voor een bijzonder gebruik dat in de bijzondere verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk wordt vermeld; (ii) de materialen werden deskundig, volgens de handleidingen en instructies en volgens de regels van de kunst geselecteerd, gemonteerd, geplaatst, gedemonteerd en/of gerepareerd; (iii) de materialen worden in normale omstandigheden gebruikt, (iv) de functie van het gebouw waarvoor de materialen werden aangewend, is ongewijzigd gebleven.
d. Indien aan al deze voorwaarden is voldaan en de klacht (na een redelijke onderzoekstermijn voor EJOT) gegrond wordt bevonden, verbindt EJOT zich er toe de gebrekkige goederen te vervangen door nieuwe of een creditnota te versturen aan de klant.  De klant kan in geen geval andere aanspraken maken dan deze (herstel in natura met uitsluiting van elke schadevergoeding).
e. De klant mag niet zelf de gebrekkige goederen of werken vervangen of herstellen en kan deze evenmin door een derde laten vervangen of herstellen, tenzij na toestemming van EJOT of na rechterlijke machtiging.  Dergelijke vervanging of herstelling gebeurt steeds op risico en kosten van de klant.
6. Terugname van goederen
Terugname van goederen (zonder gebreken) in de originele, onbeschadigde en niet aangebroken verpakkingen kan enkel mits voorafgaand schriftelijk akkoord van EJOT en mits aftrek van 25% op de nettowaarde van de goederen.  De verzendingskosten zijn steeds ten laste van de klant.  Van deze regeling zijn uitgesloten speciaal geproduceerde en/of gelakte of gekleurde goederen.
7. Annuleringen en ontbinding van de overeenkomst
De klant die zijn bestelling annuleert, weigert de materialen in ontvangst te nemen, of lastens wie de overeenkomst ontbonden wordt verklaard (door EJOT of door de bevoegde rechtbank), is, behoudens ingeval van bewezen overmacht, in voorkomend geval 14 dagen na aangetekende aanmaning daartoe, een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van de bestelling, onverminderd hogere schadevergoeding (b.v. voor kosten van transport, opslag en daarmee samenhangende kosten, of voor op maat gemaakte materialen: deze kosten dienen 100% door de klant te worden betaald). 
8. Aansprakelijkheid
Onverminderd de wettelijke bepalingen van openbare orde of van dwingend recht kan EJOT niet aansprakelijk gesteld worden voor:
a. toevallige schade of schade ten gevolge van overmacht (zie art. 3.b);
b. schade veroorzaakt door onaangepast en/of onoordeelkundig gebruik en/of gebrek aan onderhoud door de klant of één van diens aangestelden, werknemers of lasthebbers;
c. schade veroorzaakt door een fout, opzettelijk of niet, of een nalatigheid van een derde, of van de klant of één van diens aangestelden, werknemers of lasthebbers;
d. schade veroorzaakt door een fout, opzettelijk of niet, of een nalatigheid van één van haar eigen aangestelden, werknemers of lasthebbers.
EJOT is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse en onvoorzienbare schade, zoals (niet-limitatief) inkomstenderving, winstderving, productieverlies, personeelskosten.  EJOT is niet aansprakelijk voor schade aan derden en is niet gehouden tot enige vrijwaring van de klant tegen eventuele schadevergoedingen, zelfs ingeval van zware fout.  De schadevergoeding waartoe EJOT eventueel zou gehouden zijn op grond van deze overeenkomst, is beperkt tot de prijs van de goederen, met een absoluut maximum van 25.000,00 EUR.
9. Eigendomsvoorbehoud, netting en andere rechten van EJOT
Zolang alle aan EJOT verschuldigde bedragen, van welke aard en op grond van welke oorzaak ook, niet tijdig en volledig (hoofdsom, eventuele intresten, schadebeding en eventuele gerechtskosten) werden betaald door de klant :
a. blijven de goederen eigendom van EJOT; de klant zal de onbetaalde goederen op eerste verzoek ter beschikking stellen van EJOT en machtigt EJOT nu al de goederen terug te (doen) nemen en daartoe de plaats van opslag te betreden; zulks geldt ook indien de goederen reeds geïncorporeerd of vastgemaakt werden; tekeningen en omschrijvingen van producten door EJOT blijven ten allen tijde eigendom van EJOT.
b. is EJOT, ook na samenloop, gerechtigd zich te beroepen op schuldvergelijking tussen bedragen die partijen, om welke reden en op grond van welke oorzaak ook, verschuldigd zouden zijn aan elkaar, en dit ten belope van het kleinste bedrag,
c. is de klant gehouden de goederen te verzekeren tegen brand-, ontploffings- en waterschade, evenals tegen diefstal;
d. is het de klant verboden de goederen in pand te geven, al dan niet in het kader van een pand op diens handelszaak, of op enige andere wijze te bezwaren;
e. draagt de klant hierbij alle vorderingen die hij heeft op derden aan EJOT over tot zekerheid van de betaling van alle aan EJOT verschuldigde bedragen, van welke aard en op grond van welke oorzaak ook;
f. is EJOT zonder kennisgeving aan de klant gerechtigd de levering van eender welke andere bestelling op te schorten, ook al maakt deze bestelling deel uit van een andere overeenkomst;
g. is EJOT, na het verstrijken van de vervaldag en onverminderd het recht van EJOT om betaling te vorderen van de facturen, gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst te vorderen of te verklaren lastens de klant.  Niet-betaling van één of meerdere facturen gedurende een periode van meer dan 14 dagen na de vervaldag wordt door partijen uitdrukkelijk beschouwd als een ernstige wanprestatie in de zin van artikel 1184 B.W.
10. Betaling
a. De facturen van EJOT, ook die voor deelleveringen, zijn, behoudens andersluidend beding, betaalbaar ter maatschappelijke zetel van EJOT, op het rekeningnummer IBAN BE17 2930 2431 4521 ‐ SWIFT GEBABEBB, zulks binnen de 30 dagen na factuurdatum.  Bij contante betaling (d.w.z. creditering van de bankrekening van EJOT binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum) mag de koper een betalingskorting aftrekken van 2% op het netto bedrag zonder BTW, voor zover de andere facturen van EJOT op dat ogenblik alle tijdig betaald zijn.
b. EJOT is gerechtigd betalingen van de klant eerst aan te rekenen op de oudste openstaande schulden (met inbegrip van intresten, conventionele schadevergoedingen en eventuele andere vergoedingen die deze op grond van andere openstaande schulden verschuldigd is aan EJOT en kosten). 
c. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling:
- een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de intrestvoet onder de Wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties, doch met een minimum van 10%, en dit vanaf de vervaldag, berekend van dag tot dag;
- een forfaitair schadebeding verschuldigd van 15% van de gefactureerde prijs, met een minimum van 125 EUR; dit schadebeding dekt niet de kosten verbonden aan de invordering zelf.
d. Schuldvergelijking door de klant is uitgesloten.  Evenmin kan de klant enig retentierecht uitoefenen op onbetaalde goederen.
11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
a. De overeenkomst tussen EJOT en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht.
b. Elk geschil in verband met de geldigheid, de totstandkoming, de uitlegging, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst tussen EJOT en de klant behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Mechelen (België).

Uitgave 01/2012

 

 

 

Begin van de paginaPagina afdrukken

EJOT - The Quality Connection - This statement captures the Group's ethos. On one hand, it reflects
the uncompromising efforts made to achieve the highest possible levels of product quality. On the other
hand, it underlines that, technical standards aside, the human aspects, both inside and outside
the company, are just as important.